Ochrana osobných údajov

1. Informácie

Vaše osobné údaje spracúvava firma

iLancer s.r.o.
Špitálska 10, 811 08 Bratislava

IČO: 45960119
DIČ: 2023187133
IČ DPH: SK2023187133

Telefón: +421 948 90 90 20
E-mail: office@ilancer.eu

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69415/B

iLancer s.r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty. 

Telefonický kontakt: +421 948 90 90 20

Elektronická adresa: office@ilancer.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky www.ilancer.eu, ďalej uvedený ako „prevádzkovateľ“ alebo „ilancer“

Prehlasujeme, že vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.

2. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

2.1 Aké údaje spracovávame?

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679”):

 • meno
 • email
 • organizácia/firma
 • telefón

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

2.2 Údaje získané prostredníctvom cookies.

Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky a služieb využíva www.ilancer.eu informácie o návšteve webových stránok a ďalšej aktivite na stránke ilancer.eu. Tieto informácie sa ukladajú len v prípade, ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním.

2.3 Údaje získané prostredníctvom Facebook pixel.

Pre lepšie cielenie reklamných kampaní.

2.4 ilancer.eu nezbiera ani nespracováva akékoľvek iné citlivé osobné údaje zahrňujúce napríklad údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere.

3. Účely spracovania osobných údajov

3.1 Komunikácia s klientom. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať z následujúcich dôvodov:

 • získanie ďalších potrebných informácií na vybavenie Vášho dotazu
 • odoslanie ponuky na základe požiadaviek odoslaných v kontaktom formulári

3.2 Marketingové ponuky.

V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu, využívame Vaše kontakty k zasielaniu reklamných oznámení, oznámení o akciách, novinkách, zľavách a pod. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov: 

 • meno
 • e-mailová adresa

Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou spoločnosťou MailChimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Súhlas s odoberaním newslettra môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile na jeho konci. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním nás pomocou emailu alebo telefonicky.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania oznámení

Užívatelia aj zákazníci ilancer.eu môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile na jeho konci. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním nás pomocou emailu alebo telefonicky.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi nich patria:

 • Na účely marketingu: Facebook, Inc., Google LLC (nástroje pre on-line marketing), MailChimp (na účely posielania newslettrov)

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA SPRACOVANIA

6.1 ilancer.eu dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). ilancer.eu kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nie je povinná zo zákona), bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste.  Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

6.2 Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany ilancer.eu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

6.3 Ako dlho údaje spracovávame?

Zo zákona uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) Obchodné marketingové oznámenia emailovým newslettrom sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

7. Aké sú vaše práva?

7.1 Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

 • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
 • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.

7.2 Klienti ilancer.eu môžu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania newslettrových oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

8. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte emailom na office@ilancer.eu alebo telefonicky +421 948 90 90 20. Budeme vám k dispozicií.

9. Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 7. 12. 2020.